Ogólne Warunki Użytkowania

Ogólne warunki użytkowania (OWU) portfela Nect

 1. Zakres obowiązywania

  1. Firma Nect GmbH (zwana dalej „Nect”) oferuje usługi cyfrowych dowodów tożsamości, służy jako dostawca tożsamości i oferuje podpisy cyfrowe dla osób fizycznych z wykorzystaniem aplikacji Nect (zwanej dalej „Aplikacją”).

  2. Nect Ident to procedura (zwana dalej „Usługami identyfikacji”), której można używać w aplikacji za pomocą urządzenia mobilnego ze zintegrowanymi funkcjami wideo, zdjęć i dźwięku oraz, w stosownych przypadkach, interfejsu NFC do identyfikacji osoby (zwanej dalej „Użytkownikiem”).

  3. Nect Sign to procedura składania podpisu elektronicznego w rozumieniu rozporządzenia eIDAS. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania mają zatem zastosowanie również dla procedury udowodnienia tożsamości przy wydawaniu certyfikatów ad hoc. Więcej informacji na temat spełnienia wymagań certyfikacyjnych można znaleźć w dokumencie „Trust Service Practices Statement” (TSPS).

  4. Ogólne warunki obowiązują pomiędzy Nect a Użytkownikiem opisanych tutaj ofert.

 2. Przedmiot i strony umowy

  1. Procedura Nect-Ident służy do wydawania cyfrowego środka identyfikacji w celu administrowania i używania go w aplikacji wobec Nect (patrz również punkt 6) i stron trzecich.

  2. Użytkownik może użyć środka identyfikacji w celu potwierdzenia swojej tożsamości wobec strony trzeciej, takiej jak bank, firma ubezpieczeniowa, dostawca loterii lub dostawca podpisów (zwanych dalej „Partnerami”), jeśli na przykład chce nawiązać relację biznesową lub jest już w relacji biznesowej.

  3. Ze względu na przepisy prawne (np. § 203 niemieckiego kodeksu karnego (StGB), ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawę o poczcie elektronicznej DE-Mail, państwową umowę o ochronie dzieci i młodzieży przed szkodliwym wpływem mediów, ustawę o usługach zaufania) Partnerzy są często zobowiązani do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby móc nawiązać z nim relacje biznesowe. Nect działa jako niezależny usługodawca w zakresie świadczenia usług identyfikacji. Nect nie realizuje żadnych transakcji ani płatności między Użytkownikiem a Partnerem. Nect nie działa jako przedstawiciel ani posłaniec Partnera. Dla świadczeń Partnera obowiązują wyłącznie warunki umowne uzgodnione między Użytkownikiem a Partnerem.

  4. W procedurze Nect-Ident wynik identyfikacji osoby jest przechowywany przez Nect w celu dokumentacji i weryfikacji, w celu ponownego wykorzystania oraz w celu wykrycia późniejszej kradzieży tożsamości przez okres obowiązywania umowy na użytkowanie.

  5. Po zakończeniu weryfikacji tożsamości Nect informuje Partnera o wyniku, pod warunkiem, że Użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę.

  6. Wynik usług identyfikacji może zostać wyświetlony przez Użytkownika za pośrednictwem aplikacji.

 3. Zawarcie umowy

  1. Umowa na użytkowanie między Nect a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania warunków korzystania w aplikacji, niezależnie od wyniku początkowej procedury Nect Ident.

  2. Oprócz niniejszych OWU Nect nie zapisuje żadnych innych odrębnych tekstów umów i nie udostępnia ich do wyszukiwania na swojej stronie internetowej. Treść niniejszych OWU można jednak w każdej chwili wyświetlić w aplikacji.

 4. Procedura Nect Ident (dawniej znana jako „procedura Robo- lub Selfie Ident”)

  1. W celu realizacji procedury najpierw tworzone są zapisy obrazów i nagrania dźwiękowe związane z dokumentem tożsamości, którego używa osoba.

  2. Dalsze kroki uwierzytelnienia są przeprowadzane w zależności od użytego dokumentu (dowód osobisty, paszport, europejska tożsamość cyfrowa – eID) i rodzaju procesu (np. potwierdzenie tożsamości, kontrola prawa jazdy).

   1. W większości przypadków wykonywane jest „nagranie wideo selfie”. Tutaj Użytkownik jest proszony o wypowiedzenie dwóch słów. Nagranie jest porównywane ze zdjęciem paszportowym dokumentu tożsamości.

   2. Jeśli Użytkownik korzysta z funkcji eID, proces może zaoferować uwierzytelnienie za pomocą chipa NFC. W tym celu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego PIN-u.

  3. Proces odbywa się z wykorzystaniem funkcji wideo, zdjęcia, nagrywania głosu i/lub funkcji NFC urządzenia końcowego Użytkownika („procedura samoobsługowa”).

  4. Zebrane dane są przesyłane do naszej infrastruktury i tam są analizowane („proces weryfikacji”).

  5. Wynik procesu weryfikacji jest przesyłany do Użytkownika i przechowywany jako środek identyfikacji do ponownego wykorzystania w przyszłości za pośrednictwem portfela Nect.

  6. Użycie środka identyfikacji w kolejnej procedurze Nect-Ident może skrócić opisane powyżej kroki, tak że np. do legitymizacji użycia (uwierzytelnienia) środka identyfikacji wystarczy „selfie”.

  7. Jeżeli identyfikacja osoby jest przeprowadzana na polecenie Partnera (np. firmy ubezpieczeniowej lub banku), wynik zostanie również przekazany Partnerowi drogą elektroniczną za uprzednią zgodą Użytkownika.

 5. Procedura Nect Sign

  1. Do przeprowadzenia procedury Nect Sign w ramach kwalifikowanego podpisu elektronicznego wymagany jest wynik identyfikacji procedury Nect Ident.

  2. Po pomyślnym zakończeniu procedury Nect Ident dokument do podpisania (np. umowa) jest prezentowany Użytkownikowi.

  3. Nect odsyła do innych warunków umownych swoich Partnerów (np. dostawców usług zaufania).

  4. Kwalifikowany podpis elektroniczny dokumentu następuje po potwierdzeniu przez Użytkownika.

 6. Konto Użytkownika

  1. Po zaakceptowaniu niniejszych warunków korzystania Nect automatycznie tworzy konto Użytkownika i przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny.

  2. Korzystanie i dostęp do konta Użytkownika (a tym samym protokołów stwierdzonej identyfikacji osoby) może odbywać się zarówno z wykorzystaniem procedury Nect-Ident, jak i z zastosowaniem porównywalnie skutecznych środków bezpieczeństwa.

  3. Konto Użytkownika może być wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych tutaj funkcji, w szczególności do udowodnienia stronom trzecim tożsamości i/lub indywidualnych cech (np. wieku) Użytkownika.

  4. Nect ma prawo do zablokowania profilu Użytkownika, jeżeli Użytkownik w sposób zawiniony i poważny narusza postanowienia niniejszych OWU lub przepisy prawa. W takich przypadkach Nect ma również prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Nect zastrzega sobie prawo, w przypadku popełnienia przez użytkownika przestępstwa, do zgłoszenia sprawy na policję.

  5. Zgodnie z art. 17 RODO Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Nect. W przypadku dochodzenia tego prawa w stosunku do firmy Nect, usunie ona – o ile nie istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania – całkowicie konto Użytkownika i poinformuje go o tym fakcie. Po usunięciu nie ma możliwości późniejszego przywrócenia konta Użytkownika.

 7. Obowiązki współpracy i inne zobowiązania Użytkownika

  1. Usługi identyfikacji nie mogą być świadczone bez współpracy ze strony Użytkownika. Użytkownik jest zatem zobligowany do odpowiedniej współpracy, np. do postępowania zgodnie z instrukcjami proceduralnymi podanymi w aplikacji.

  2. W szczególności Użytkownik przekaże Nect wszelkie informacje, dane i dokumenty wymagane do świadczenia usługi identyfikacji i rejestracji oraz poda wymagane dane w całości, zgodnie z prawdą i niesfałszowane.

  3. Możliwość korzystania z usług identyfikacji Nect uzależniona jest również od wydajności technicznej urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie wydajności i kompatybilności odpowiedniego urządzenia końcowego.

  4. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych i odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak ochrona urządzenia mobilnego przed złośliwym oprogramowaniem lub nieprzekazywanie przesłanego numeru TAN stronom trzecim.

 8. Dostępność produktów, procesów i aplikacji

  1. Nect dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi bez przerw. Z uwagi na złożoną infrastrukturę techniczną gwarantowana jest jednak dostępność na poziomie średnio maksymalnie 98% w ujęciu rocznym.

  2. W szczególności Nect zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności, jeżeli jest to konieczne lub wymagane ze względu na ograniczenia przepustowości, bezpieczeństwo lub integralność serwerów lub do przeprowadzenia konserwacji technicznej lub napraw oraz jeżeli służy to prawidłowemu lub lepszemu świadczeniu usług. W takich przypadkach Nect uwzględni uzasadnione interesy Użytkownika i, w przypadku dłuższych okresów konserwacji, przekaże Użytkownikowi informacje, w szczególności w formie tekstowej, jeśli został podany adres e-mail.

  3. Nect udostępnia swoje usługi i aplikację w trybie ciągłym. Normalne godziny pracy Działu Obsługi Klienta to dni powszednie (z wyjątkiem sobót) od godz. 9:00 do 17:00 CET. Konserwacja jest zwykle przeprowadzana przez Nect między godz. 18:00 a 7:00 oraz w wyjątkowych przypadkach, gdy prace konserwacyjne są wymagane w celu utrzymania pracy systemu.

 9. Wynagrodzenie

  1. Wynik procedury Nect Ident i/lub Sign jest zwykle wykorzystywany przez Partnerów, którzy potrzebują zgodnej z prawem identyfikacji osoby lub podpisu elektronicznego swojego klienta lub interesanta. Dlatego sami Użytkownicy nie płacą opłat za korzystanie z procedury.

  2. Nect zastrzega sobie jednak prawo do obciążenia swoich Użytkowników opłatami za korzystanie z procedury w późniejszym terminie, jeśli odbywa się ona bez udziału Partnerów. Użytkownik zostanie jednak w ramach wymogów prawnych poinformowany w odpowiednim czasie o takiej zmianie umowy i będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu.

 10. Zwolnienie

  Użytkownik zwalnia Nect z wszelkich roszczeń stron trzecich, które te mogą wysunąć przeciwko Nect z powodu nieuprawnionego wykorzystania jego danych dostępowych lub numeru identyfikacyjnego, chyba że firma nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie ich przez strony trzecie.

 11. Odpowiedzialność

  1. Roszczenia Użytkownika o odszkodowanie z jakiegokolwiek powodu prawnego są wykluczone.

  2. Wyłączone z tego są roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązki kardynalne), a także odpowiedzialność za inne szkody wynikające z umyślnego lub spowodowanego rażącym niedbalstwem naruszenia obowiązków przez Nect, jej przedstawicieli prawnych lub pomocników w wykonaniu zobowiązania.

  3. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie jest niezbędne do świadczenia usług.

  4. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych Nect ponosi odpowiedzialność tylko za typowe umowne, przewidywalne szkody, jeżeli zostały one spowodowane po prostu przez zaniedbanie, chyba że powodem roszczeń o odszkodowanie Użytkownika końcowego jest uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu.

  5. Ograniczenia te mają również zastosowanie do przedstawicieli prawnych i pomocników w wykonaniu zobowiązania Nect, jeśli roszczenia są dochodzone bezpośrednio przeciwko nim.

  6. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli Nect udzielił gwarancji.

  7. Odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.

  8. Niezależnie od powyższych postanowień współwina Użytkownika – w szczególności niewystarczające wypełnienie obowiązku współpracy, niewystarczające tworzenie kopii zapasowych danych lub naruszenie innych zobowiązań umownych – zmniejsza wysokość ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

  9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Nect na piśmie o wszelkich szkodach w rozumieniu powyższych regulacji dotyczących odpowiedzialności lub zlecić ich zarejestrowanie przez Nect, tak aby firma Nect została poinformowana o tym jak najwcześniej i ewentualnie mogła zapobiec dalszym szkodom wspólnie z Użytkownikiem.

  10. Nect ponosi odpowiedzialność za odzyskanie danych tylko wtedy, gdy Użytkownik podjął wszelkie niezbędne i odpowiednie środki ostrożności w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, w szczególności w zakresie bezpiecznego przechowywania i poufności, oraz zapewnił, że pozyskane dane, które są dostępne w formie zdatnej do odczytu maszynowego, mogą zostać przywrócone przy akceptowalnym wysiłku.

 12. Prawo do odstąpienia od umowy i pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy

  1. Prawo do odstąpienia od umowy
   Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia jej zawarcia.

   Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować nas,

   Nect GmbH
   Großer Burstah
   2120457 Hamburg
   privacy@nect.com,

   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub faksem). W tym celu możecie Państwo użyć dołączonego wzoru formularza rezygnacji z umowy, forma taka nie jest jednak wymagana. Dla zachowania terminu odwołania wystarczy wysłanie zawiadomienia o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu.

  2. Konsekwencje odstąpienia od umowy
   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Podczas zwrotu płatności użyjemy tej samej metody płatniczej, która została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że z Użytkownikiem wyraźnie uzgodniono inaczej. Z tytułu zwrotu tych płatności nie będziemy naliczać żadnych opłat. Jeśli Użytkownik zażądał, aby świadczenie usług rozpoczęło się w okresie anulowania umowy, musi zapłacić nam stosowną kwotę odpowiadającą części usług już zrealizowanych do momentu, w którym Użytkownik poinformował nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, proporcjonalnej do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie. Koniec pouczenia o prawie do odwołania

  3. Wzór formularza odstąpienia od umowy
   (Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go do nas.) Do:

   Nect GmbH
   Großer Burstah 21
   20457 Hamburg
   privacy@nect.com

   Niniejszym odstępuję(-my) (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy na świadczenie następującej usługi

   Zamówionej w dniu (*)/ otrzymanej w dniu (*)
   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
   Adres konsumenta(-ów)
   Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
   Data
   (Niepotrzebne skreślić.) Koniec wzoru formularza odstąpienia od umowy

 13. Ochrona danych

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z naszą polityką prywatności.

 14. Okres obowiązywania i warunek rozwiązujący umowę

  Umowa na użytkowanie zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca. Ponieważ procedura Nect-Ident wykorzystuje dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO, który przewiduje udzielenie wyraźnej zgody Użytkownika, niniejsza umowa na użytkowanie podlega warunkowi rozwiązującemu w postaci odwołania zgody przez Użytkownika. Proces identyfikacji i uzyskany z niego wynik stanowi podstawę świadczenia usług aplikacji Nect. W związku z tym firma Nect nie jest już zobowiązana do wykonania umowy po skorzystaniu (nawet częściowym) z prawa do odstąpienia od umowy.

 15. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze OWU i wszystkie umowy zawarte między Nect a Użytkownikiem na podstawie tych OWU podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

  2. Nect ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków z umowy na korzystanie z procedury Robo-Ident i aplikacji na jedną lub więcej stron trzecich (cesja umowy). Nect poinformuje Użytkownika o planowanej cesji umowy oraz podmiocie przejmującym niezwłocznie po uzyskaniu takiej wiedzy. W takim przypadku Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

  3. Nect zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU w dowolnym czasie i bez podania przyczyn. Zmienione warunki umowne zostaną udostępnione Użytkownikowi nie później niż cztery (4) tygodnie przed ich wejściem w życie. Nect poinformuje również o zmianie niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania na swojej stronie internetowej. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec ważności zmienionych OWU w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania zawiadomienia od Nect o zmianie OWU, zmienione OWU uważa się za zaakceptowane przez Użytkownika. Nect zobowiązuje się do odrębnego poinformowania Użytkownika w powiadomieniu o zmianie OWU o skutkach prawnych jego milczenia.

  4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części umowy. W takim przypadku Nect i Użytkownik zobowiązują się do jak najszybszego zawarcia porozumienia, które zastąpi nieskuteczne lub nieważne postanowienie postanowieniem skutecznym, które jest jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu. To samo dotyczy przypadku luki w niniejszych OWU.

  5. W przypadku zażalenia Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do europejskiej platformy internetowej zajmującej się rozstrzyganiem sporów pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Firma Nect nie uczestniczy jednak w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową i nie jest do tego zobowiązana.

Stan na: březen 2022 r.