Oświadczenie o ochronie danych osobowych podczas rozpatrywania online podań o przyjęcie do pracy

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma zastosowanie jako uzupełnienie naszego istniejącego oświadczenia w tej materii, które zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w kontekście wizyt na stronie internetowej lub tematów niezwiązanych z ubieganiem się o pracę.

 1. Odpowiedzialność

  Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej znajdą Państwo w naszych „Danych firmowych”.

 2. Pełnomocnik ds. ochrony danych:

  Z naszym zewnętrznym pełnomocnikiem ds. ochrony danych można skontaktować się pisemnie, wysyłając list z dopiskiem „Pełnomocnik ds. ochrony danych”, patrz: https://nect.com/pl/data-protection/.

 3. Podmiot przetwarzający na zlecenie

  Na wolne stanowiska można aplikować przez Internet, korzystając z portalu kariery. Portal jest prowadzony w naszym imieniu przez firmę Kenjo GmbH (Urbanstraße 71, 10967 Berlin; dalej zwaną: Kenjo). Zawarliśmy z firmą Kenjo umowę o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania

  Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), o ile jest to konieczne do przeprowadzenia procesu aplikacji i naboru. Podstawą prawną jest art. 88 RODO w połączeniu z. § 26 BDSG w zakresie nawiązywania lub realizacji stosunków pracy.

  Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej i gdy Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych nie są nadrzędne wobec tych interesów. Prawnie uzasadnione interesy mogą dotyczyć na przykład następujących przypadków:

  • Obrona lub dochodzenie roszczeń prawnych przeciwko nam lub osobom trzecim, a wynikających z procesu składania wniosków ubiegania się o pracę.

  • Zagwarantowanie bezpieczeństwa informatycznego (IT) i systemu informatycznego (IT)

  • Środki bezpieczeństwa budynku i instalacji (np. kontrola dostępu)

  • Korzystanie z usług zewnętrznych usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu

 5. Kategorie danych osobowych

  Przetwarzamy tylko te dane, które są związane z Państwa wnioskiem o zatrudnienie. Są to ogólne dane osobowe (tytuł, imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dane kontaktowe itp.), dane dotyczące wniosku (list motywacyjny, życiorys, załączniki, certyfikaty i inne informacje przesłane przez użytkownika), informacje zwrotne z procesu składania wniosku o zatrudnienie oraz dane dziennika, takie jak adres IP, data i godzina wysłania tego wniosku.

  Przy korzystaniu z formularza stosujemy procedurę opt-in. Oznacza to, że przekazujemy dane zawarte we wniosku o zatrudnienie, jeśli potwierdzili Państwo informację o ochronie danych.

  W ramach procesu składania wniosków online używamy plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu końcowym. Te pliki cookie zawierają charakterystyczne ciągi znaków, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację urządzenia końcowego użytkownika podczas korzystania z tego urządzenia. Używamy technicznie niezbędnych plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkowników. Niektóre elementy naszej witryny wymagają, aby urządzenie końcowe użytkownika mogło zostać zidentyfikowane nawet po zmianie strony. Służą one na przykład do tego, by zarejestrowany użytkownik, wchodząc na różne podstrony naszej oferty internetowej, pozostawał zawsze zalogowany, a tym samym nie musiał podawać swoich danych za każdym razem, gdy wchodzi na nową stronę. Wykorzystanie niezbędnych plików cookie na naszej stronie internetowej jest możliwe bez Państwa zgody. Z tego powodu plików cookie, które są absolutnie niezbędne, nie można indywidualnie dezaktywować ani aktywować. Mają Państwo jednak możliwość generalnego zdezaktywowania plików cookie w swojej przeglądarce w dowolnym momencie. Pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 6. Źródła danych

  Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam bezpośrednio przez kandydata lub przez konsultantów personalnych w celu stworzenia i przeprowadzenia procesu aplikacji i naboru.

 7. Odbiorcy danych

  Państwa dane osobowe przekazujemy w ramach naszej firmy tylko tym działom i osobom, które wykorzystują je do realizacji procesu aplikacji naboru. Państwa dane osobowe są przetwarzane w firmie Kenjo w naszym imieniu na podstawie umów o realizację zlecenia z art. 28 RODO. W takich przypadkach zapewniamy, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z postanowieniami RODO. W przeciwnym razie dane są przekazywane odbiorcom spoza firmy tylko wtedy, gdy zezwalają na to lub wymagają tego przepisy prawa, przekazanie jest konieczne do przetworzenia, a tym samym do realizacji procesu składania wniosku, mamy Państwa zgodę lub jesteśmy upoważnieni do udzielenia informacji.

 8. Miejsce przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych odbywa się na terenie Unii Europejskiej (UE). Jeśli przekazujemy dane do państw trzecich, tj. państw spoza Unii Europejskiej, wówczas przekazanie danych odbywa się wyłącznie zgodnie z prawnie uregulowanymi wymogami dopuszczalności. Wymogi dotyczące dopuszczalności są uregulowane w art. 44-49 RODO.

 9. Czas przechowywania danych

  Dane te będą przechowywane do czasu zakończenia procesu składania wniosku o zatrudnienie. Dane te zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach. W pojedynczych przypadkach może wystąpić okres przechowywania danych po podjęciu decyzji o nawiązaniu planowanego stosunku umownego. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy istnieją przesłanki wskazujące na to, że nastąpi dochodzenie roszczeń wobec nas. Dane są następnie przechowywane tak długo, jak długo ich przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia praw, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi. W tym kontekście kryteria dotyczące okresu przechowywania mogą obejmować ograniczenia czasowe wynikające z przepisów prawa, takich jak § 15 (4) zdanie 1 Ogólnej ustawy o równym traktowaniu, § 61b ustawy o sądach pracy, okresy przedawnienia lub ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych. Przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy jest to przewidziane lub nakazane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega podmiot odpowiedzialny.

 10. Prawa użytkownika zgodnie z art. 15 i nast. RODO

  Jako kandydatka lub kandydat mają Państwo oczywiście możliwość skorzystania z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zgodnie z RODO. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://nect.com/pl/privacy-concern/.

 11. Konieczność podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych w ramach procesu ubiegania się o zatrudnienie nie jest wymagane przez prawo. W związku z tym nie są Państwo zobowiązani do przekazywania informacji o swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że są one niezbędne w procesie składania wniosków o zatrudnienie. Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, to nie będziemy w stanie przeprowadzić skutecznego procesu aplikacji i naboru. Zalecamy podawanie tylko tych danych osobowych, które są niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia procesu aplikacji.

 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Ponieważ decyzja w sprawie Państwa wniosku o zatrudnienie nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, to w rozumieniu art. 22 RODO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

Aktualizacja: Czerwiec 2022